Úvod / Informácie / Ochrana osobných údajov
Tlačiť

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť klenotis s. r. o., so sídlom Agátová 7A, 917 01 Bratislava, IČO: 48 160 032, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:35861/T (ďalej aj ako „spoločnosť“ alebo „klenotis“ spracováva osobné údaje svojich zákazníkov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“) nasledovným spôsobom:

Pri osobných údajoch poskytnutých zákazníkmi za účelom objednania si nášho tovaru prostredníctvom nášho e-shopu je spoločnosť klenotis tzv. prevádzkovateľom osobných údajov. Ako prevádzkovateľ spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, titul, resp. obchodné meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu, číslo bankového účtu, adresu trvalého pobytu alebo sídla, adresu na doručovanie, IP adresu, údaje zo súborov cookies.

Osobné údaje zákazníka v rozsahu stanovenom objednávkovým formulárom sú nevyhnutné k tomu, aby došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy so zákazníkom ako kupujúcim. V prípade, že zákazník pri zadaní objednávky neuvedie osobné údaje v rozsahu požadovanom v objednávke, nie je možné s ním uzatvoriť zmluvu a teda nemôže dôjsť k poskytnutiu plnenia.

Dôvody a ciele spracúvania poskytovaných osobných údajov
Poskytované osobné údaje využívame z dôvodu poskytnutia plnenia zo zmluvy, a to na
- nevyhnutnú identifikáciu našich zákazníkov, ktorí majú záujem o kúpu tovaru prostredníctvom nášho e-shopu za čelom poskytnutia plnenia zo zmluvy,
- na riadne poskytnutie plnenia zo zmluvy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- na vyhotovenie objednávky a správne vystavenie faktúry za dodaný tovar v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- komunikáciu so zákazníkmi pri ochrane ich práv v rámci reklamačného konania po poskytnutí plnenia zo zmluvy, resp. pri sťažnostiach zákazníkov,
Osobné údaje spracúvame zo zákonného dôvodu a zákonným spôsobom s cieľom poskytnúť plnenie zo zmluvy, a to aj:
- prostredníctvom evidencie zmluvy za účelom archivácie objednávky a faktúry po nevyhnutne dlhú dobu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
- v záujme umožnenia našim zákazníkom uplatniť ich práva v rámci reklamačného konania, resp. pri sťažnostiach zákazníkov

Subjekty s prístupom k osobným údajom zákazníkov
Informácie, ktoré nám zákazníci poskytujú, môžu byť poskytnuté aj vybraným firmám, ktoré nám zabezpečujú podporné služby pri našej snahe zabezpečovať plnenia zo zmlúv s našimi zákazníkmi, premetom ktorých je dodanie tovaru nimi objednaného tovaru prostredníctvom nášho e-shopu (najmä sa jedná o organizácie zabezpečujúce pre nás účtovné a daňové služby, dátové služby alebo nám spravujú náš informačný systém). Aj v tomto prípade však môžu tieto subjekty používať osobné údaje poskytnuté zákazníkmi len na účely v zmysle vyššie uvedeného, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a našimi pokynmi.
Osobné údaje sa spracúvajú výhradne v priestore EÚ, nedochádza k ich prenosu do tretích krajín.

Ako dlho osobné údaje uchovávame
Poskytnuté osobné údaje uchovávame po dobu 6 rokov od kedy nám bola prostredníctvom nášho e-shopu doručená objednávka zákazníka na dodávku tovaru.
V niektorých prípadoch sa na základe všeobecne záväzných právnych predpisov môže vyžadovať aj dlhšia doba archivácie dokumentácie súvisiacej s plnením zo zmluvy, ktoré je nadradené záujmom ochrany osobných údajov zákazníkov.

Práva zákazníkov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
Medzi základné práva zákazníka ako osoby poskytujúcej osobné údaje patria najmä:
- právo na informáciu, aké osobné údaje o zákazníkovi spracúvame,
- právo na kópiu príslušných osobných údajov,
- právo na vysvetlenie k spracúvaniu osobných údajov,
- právo na prístup k osobným údajom,
- právo na aktualizáciu, opravu, zmenu osobných údajov,
- právo na vymazanie, obmedzenie spracovania osobných údajov,
- právo na prenosnosť osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
- právo namietať spracúvanie osobných údajov,
- právo podať návrh na začatie konania o osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov SR,
- právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ďalšie upozornenia
Spoločnosť klenotis používa na svojej webstránke www.dharma.sk súbory cookies. Súhlas s používaním súborov cookies môžete udeliť zakliknutím príslušného políčka v lište, ktorá sa vám automaticky zobrazí pri návšteve tejto webovej lokality.

Na koho sa môžete obrátiť
V prípade akýchkoľvek pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním svojich osobných údajov alebo iných otázok nás prosím kontaktuje. Svoju žiadosť nám zašlite e-mailom na adresu info@dharma.sk, prípadne poštou na adresu sídla našej spoločnosti: klenotis s.r.o., Agátova 7A, 917 01 Trnava. Vašej požiadavke vyhovieme v primeranom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia Vašej žiadosti.
Dozorným orgánom štátnej správy na úseku ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Vyššie uvedené podmienky spracúvania osobných údajov môžu byť predmetom aktualizácie aj bez predchádzajúceho upozornenia. Vyššie uvedené znenie bolo vydané dňa 24. mája 2018.

 

Prílohy

K článku neboli pridané žiadne prílohy.

Galéria k článku

K článku neboli pridané žiadne iné obrázky.