Úvod / Informácie / Obchodné podmienky
Tlačiť

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode dharma.sk . Účelom týchto Obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.dharma.sk  je:

Názov firmy: klenotis s.r.o.

so sídlom: Agátová 7A
91701 Trnava
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľna a.s. 
číslo účtu: SK 7109000000005071727242
ICO: 48160032

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.dharma.sk považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maili, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.

 

2. Záruka vrátenia peňazí

Ak nebudete s objednaným tovarom spokojný, môžete ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prebratia zásielky. Peniaze budú vrátené na Vami požadovaný bankový účet prevodom do 14 dní od doručenia vráteného tovaru. Vrátený tovar musí byť odoslaný doporučene na adresu predajcu, v pôvodnom obale, kompletný a bez známok použitia. V prípade, ak kupujúci vráti tovar poškodený, neúplný, alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci právo si takto vzniknutú škodu stiahnuť zo sumy, ktorú vráti za objednaný tovar na účet kupujúceho.

Náklady na dopravu tovaru k nám hradí kupujúci. Tovar nemožno vrátiť na dobierku - akýkoľvek takto vrátený tovar nebude akceptovaný. Pri splnení týchto podmienok bude kupujúcemu vrátená finančná čiastka za vrátený tovar. Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci schopný akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

 

3. Vybavenie objednávky

Tovar dodávame kupujúcemu na základe elektronickej  objednávky. Podmienkou platnosti každej objednávky je vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky emailom alebo telefonicky. Predávajúci je tiež oprávnený žiadať zálohu za tovar väčšej hodnoty, alebo za tovar výhradne na objednávku.

 

4. Platobné podmienky

Všetky uvedené ceny na stránkach www.dharma.sk sú konečné a prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK = 1 €. Predávajúci nie je platcom DPH. 

Súčasťou každej dodávky je faktúra – daňový doklad, alebo pokladničný doklad. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ však máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednávali bez ohľadu na zmeny. Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa zvoleného spôsobu platby a tovar obdrží podľa spôsobu dopravy, ktorú si kupujúci zvolil pri objednávaní tovaru.

Objednávateľ  sa zaväzuje uhradiť záväzne objednaný tovar najneskôr do 5 pracovných dní pri zvolenej platbe - bankový prevod.
Objednávateľ  sa zaväzuje uhradiť záväzne objednaný tovar pracovníkovi pošty osobne, alebo na príslušnej pošte, tak ako mu bolo oznámené Slovenskou poštou - platí pri zvolenej platbe Dobierkou.
Objednávateľ  sa zaväzuje osobne prevziať a uhradiť záväzne objednaný tovar najneskôr do 5 pracovných dní pri zvolenej platbe - hotovosť

Ak objednávateľ neprejaví, neprejavuje záujem ( neuhradí alebo osobne si neprevezme tovar ) o úhradu záväzne objednaného tovaru viac ako 5 dni od vytvorenia záväznej objednávky, má predávajúci právo na zrušenie objednávky a požadovať zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR.

 

5. Dodacie podmienky

Tovar expedujeme bez zbytočného odkladu obvykle v lehote 15 dní odo dňa doručenia platnej objednávky, v závislosti od dostupnosti tovaru v našom internom sklade, prípadne na sklade našich dodávateľov. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. 

Tovar Vám bude doručený na adresu, ktorú uvediete v objednávkovom formulári. Dodacia adresa moze byť iná ako fakturačná adresa. Pri odmietnutí prevzatia objednaného tovaru sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu zaplatiť náklady na dopravu vo výške 10 €.

Tovar doručujeme nasledujúcimi spôsobmi:

 • Slovenskou poštou
 • Slovenskou poštou - Dobierka
 • Osobný odber v Trnave (Pred osobným odberom je nutné uhradiť objednávku vopred bankovým prevodom a následne si dohodnúť deň a približný čas vyzdvihnutia zásielky)

 

6. Záruky a reklamácie

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Na všetok tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Predávajúci zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.

Náklady na dopravu k nám hradí kupujúci, dopravu späť ku kupujúcemu hradíme my. K reklamácii je potrebné pripojiť charakter chyby, kópiu kúpneho dokladu a kontakt na Vás. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu informujeme kupujúceho. Reklamačný protokol je poslaný kupujúcemu do 7 dní od prijatia reklamácie.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.

Záručná doba na ponúkaný tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri tovare uvedená dlhšia záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný opravený tovar a reklamačný protokol.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

POZOR! Pokiaľ ste po otvorení zásielky zistili, že tovar je rozbitý, alebo poškodený, najneskôr do 24h kontaktujte Slovenskú poštu resp. doručovateľa a zahájte reklamačný proces. 

 

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska SR (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

7. Podmienky spracúvania osobných údajov

Spoločnosť klenotis s. r. o., so sídlom Agátová 7A, 917 01 Bratislava, IČO: 48 160 032, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:35861/T (ďalej aj ako „spoločnosť“ alebo „klenotis“ spracováva osobné údaje svojich zákazníkov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“) nasledovným spôsobom:

Pri osobných údajoch poskytnutých zákazníkmi za účelom objednania si nášho tovaru prostredníctvom nášho e-shopu je spoločnosť klenotis tzv. prevádzkovateľom osobných údajov. Ako prevádzkovateľ spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, titul, resp. obchodné meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu, číslo bankového účtu, adresu trvalého pobytu alebo sídla, adresu na doručovanie, IP adresu, údaje zo súborov cookies.

Osobné údaje zákazníka v rozsahu stanovenom objednávkovým formulárom sú nevyhnutné k tomu, aby došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy so zákazníkom ako kupujúcim. V prípade, že zákazník pri zadaní objednávky neuvedie osobné údaje v rozsahu požadovanom v objednávke, nie je možné s ním uzatvoriť zmluvu a teda nemôže dôjsť k poskytnutiu plnenia.

Dôvody a ciele spracúvania poskytovaných osobných údajov
Poskytované osobné údaje využívame z dôvodu poskytnutia plnenia zo zmluvy, a to na
- nevyhnutnú identifikáciu našich zákazníkov, ktorí majú záujem o kúpu tovaru prostredníctvom nášho e-shopu za čelom poskytnutia plnenia zo zmluvy,
- na riadne poskytnutie plnenia zo zmluvy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- na vyhotovenie objednávky a správne vystavenie faktúry za dodaný tovar v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- komunikáciu so zákazníkmi pri ochrane ich práv v rámci reklamačného konania po poskytnutí plnenia zo zmluvy, resp. pri sťažnostiach zákazníkov,
Osobné údaje spracúvame zo zákonného dôvodu a zákonným spôsobom s cieľom poskytnúť plnenie zo zmluvy, a to aj:
- prostredníctvom evidencie zmluvy za účelom archivácie objednávky a faktúry po nevyhnutne dlhú dobu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
- v záujme umožnenia našim zákazníkom uplatniť ich práva v rámci reklamačného konania, resp. pri sťažnostiach zákazníkov

Subjekty s prístupom k osobným údajom zákazníkov
Informácie, ktoré nám zákazníci poskytujú, môžu byť poskytnuté aj vybraným firmám, ktoré nám zabezpečujú podporné služby pri našej snahe zabezpečovať plnenia zo zmlúv s našimi zákazníkmi, premetom ktorých je dodanie tovaru nimi objednaného tovaru prostredníctvom nášho e-shopu (najmä sa jedná o organizácie zabezpečujúce pre nás účtovné a daňové služby, dátové služby alebo nám spravujú náš informačný systém). Aj v tomto prípade však môžu tieto subjekty používať osobné údaje poskytnuté zákazníkmi len na účely v zmysle vyššie uvedeného, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a našimi pokynmi.
Osobné údaje sa spracúvajú výhradne v priestore EÚ, nedochádza k ich prenosu do tretích krajín.

Ako dlho osobné údaje uchovávame
Poskytnuté osobné údaje uchovávame po dobu 6 rokov od kedy nám bola prostredníctvom nášho e-shopu doručená objednávka zákazníka na dodávku tovaru.
V niektorých prípadoch sa na základe všeobecne záväzných právnych predpisov môže vyžadovať aj dlhšia doba archivácie dokumentácie súvisiacej s plnením zo zmluvy, ktoré je nadradené záujmom ochrany osobných údajov zákazníkov.

Práva zákazníkov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
Medzi základné práva zákazníka ako osoby poskytujúcej osobné údaje patria najmä:
- právo na informáciu, aké osobné údaje o zákazníkovi spracúvame,
- právo na kópiu príslušných osobných údajov,
- právo na vysvetlenie k spracúvaniu osobných údajov,
- právo na prístup k osobným údajom,
- právo na aktualizáciu, opravu, zmenu osobných údajov,
- právo na vymazanie, obmedzenie spracovania osobných údajov,
- právo na prenosnosť osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
- právo namietať spracúvanie osobných údajov,
- právo podať návrh na začatie konania o osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov SR,
- právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ďalšie upozornenia
Spoločnosť klenotis používa na svojej webstránke www.dharma.sk súbory cookies. Súhlas s používaním súborov cookies môžete udeliť zakliknutím príslušného políčka v lište, ktorá sa vám automaticky zobrazí pri návšteve tejto webovej lokality.

Na koho sa môžete obrátiť
V prípade akýchkoľvek pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním svojich osobných údajov alebo iných otázok nás prosím kontaktuje. Svoju žiadosť nám zašlite e-mailom na adresu info@dharma.sk, prípadne poštou na adresu sídla našej spoločnosti: klenotis s.r.o., Agátova 7A, 917 01 Trnava. Vašej požiadavke vyhovieme v primeranom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia Vašej žiadosti.
Dozorným orgánom štátnej správy na úseku ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Vyššie uvedené podmienky spracúvania osobných údajov môžu byť predmetom aktualizácie aj bez predchádzajúceho upozornenia. Vyššie uvedené znenie bolo vydané dňa 24. mája 2018. 

                                     

8. Záverečné ustanovenia

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa predávajúceho), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby). Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke www.dharma.sk

 

 

 

 

 

Obchodné podmienky platia od 1.5. 2018

Prílohy

K článku neboli pridané žiadne prílohy.

Galéria k článku

K článku neboli pridané žiadne iné obrázky.