Anjelská ríša

Anjelská ríša Slovo anjel je odvodené z gréckeho slova angelos, čo znamená „posol“, alebo „vyslanec“. Iné pramene uvádzajú staroegyptský pôvod, kde anch – znamená život a el – svetlo Božie. V anjelskej ríši existuje duchovná hierarchia, ktorá rozdeľuje …

Anjelská ríša

Slovo anjel je odvodené z gréckeho slova angelos, čo znamená „posol“, alebo „vyslanec“. Iné pramene uvádzajú staroegyptský pôvod, kde anch – znamená život a el – svetlo Božie. V anjelskej ríši existuje duchovná hierarchia, ktorá rozdeľuje anjelov podľa stupňa ich vedomia, poznania a blízkosti k počiatku, k jednote – k Bohu.

Väčšina zdrojov uvádza rozdelenie anjelov do troch duchovných rovín, pričom posledná tretia je najsilnejšia.

1. rovina:

Anjeli – anjeli strážni

Archanjeli– dozorcovia anjelov strážnych

Kniežatá – anjeli veľkých skupín, ktorých úlohou je ochraňovať veľkú skupinu ľudí ako napr. štát, zoskupenie štátov za istým účelom, ako aj nadnárodné organizácie

2. rovina:

Cnosti:Anjeli cnosti prinášajú zemi a ľuďom veľké množstvo energie. Sú nápomocní ľuďom, ktorí sa snažia o prekročenie svojich možností s cieľom dosiahnuť vyššiu duchovnú úroveň. Hľadajme ich aj za zmenami počasia, nakoľko sa prejavujú v živloch.

Mocnosti:títo anjeli vedú záznamy o živote ľudí, informujú nás o nebezpečenstve, zväčša vo forme sna, alebo intuície. Sú veľmi nápomocní, keď sa dostaneme do problémov.

Panstvá: anjeli dodávajú vodcovské schopnosti, ktoré nesú čistý úmysel, v prospech všetkých, ktorých sa to týka. Dozerajú na zákon príčiny a dôsledku, ktorý nastoľuje poriadok v živote ľudí. Smerujú nás pri dôležitých životných rozhodnutiach, ako aj nových začiatkov.

3. rovina:

Tróni: sú anjeli, ktorí nás učia spravodlivosti a pokore. Pomáhajú nám s krivdami, v akejkoľvek oblasti. Posielajú nám liečivú energi. Sú vládcami planét.

Cherubíni: silné, energetické bytosti, s ktorými je obtiažnejšie nadviazať kontakt. Ich meno znamená: strážca poznania, prameň múdrosti. Ochraňujú chrámy a sväté miesta.

Serafíni: anjeli serafíni sú na najvyššom mieste, pričom spolu s cherubínmi sú viac spätí s Bohom, ako s ľuďmi, (na rozdiel od anjelov a archanjelov). Sú to anjeli svetla a lásky. V Biblii sa opisujú ako bytosti s krídlami. Zaisťujú duchovnú čistotu na najvyššej úrovni.

Anjeli

Každý človek má anjela strážneho, vo väčšine prípadov dvoch a viac. Sú mu pridelení od narodenia až do posledného výdychu.

„Andělé ochránci jsou andělé, kteří stojí osobně po boku každého z nás. Jsou osobními průvodci a ochránci lidí. (…)Pomáhají nám splnit plán našeho života. Proto se může stát, že připustí, aby se přihodily nehody, či neštěstí, poněvadž právě to umožní náš další růst.“

„Zasáhnout však smí jen tehdy, odpovídá-li to kosmickému záměru, a když ho o to požádáme. Jako všechny duchovní bytosti musí respektovař naši svobodnou vůli.“

Archanjeli

Archanjeli dohliadajú na anjelov strážnych, pričom komunikácia s nimi je omnoho jasnejšia, nakoľko archanjeli sú mocnejší a hlučnejší. Jako netělesné nebeské bytosti jsou bezpohlavní, ale jejich specifické přednosti a vlastnosti jim dávají rozlišující mužské a ženské energie a postavy.“

„Síla archandělů nás pozdvihuje z nízkých oblastí vibrací na úroveň vyšší a tento stav stabilizuje. Zbavuje nás zaběhnutých vzorů a my se dokážeme chovat jinak než obvykle. Jediné, co musíme udělat, je archanděly poprosit. Neboť ani archandělé nám nesmějí pomoci, když je o to nepožádáme. Ale když je o to požádáme, je pak jejich síla nesmírná.“

Na spoluprácu s archanjelmi sa používa rituál archanjelskej sviečky (nami vybratého archanjela), s cieľom vyliečenia neľahkej situácie v ktorej sme sa ocitli. Práve archanjelská svieca nám plameňom páli negatívne energie, pričom plameň je zrkadlo, ktoré ukazuje ako liečba pokračuje a aké veľké sú bloky, ktoré chceme s pomocou archanjela odstrániť. 

(popis niekoľkých archanjelov na priblíženie)

Ariel:pomáha nám zaobstarať matériu: potravu, peniaze, bývanie. Zlepšuje životné prostredie, starostlivosť a liečenie zvierat. Spolupracuje s Rafaelom

Azrael:„komu pomáha Boh“, „anjel smrti“, pomáha preniesť zosnulé duše do neba. Pomáha ľuďom v smútku, ako aj tým, ktorí utešujú ľudí v neľahkých životných okolnostiach

Gabriel:„boží posol“, pomáha učiteľom, novinárom a spisovateľom. Pomáha s počatím potomka, s adopciou, ale aj rodičom s výchovou detí.

Haniel:„božia sláva“, zmierňuje bolesti žien počas cyklu. Pomáha s tretím okom ako aj pri nedôvere vo vlastné schopnosti

Chamuel:(Šamuel), „ten kto vidí Boha“, je odborník na vzťahy a partnerstvo, pričom ich harmonizuje a prečisťuje, do života prináša toleranciu. Lieči napätie vo vzťahoch

Jeremiel:„božia milosť“, je veľmi nápomocný pri odpúšťaní a pozitívnom myslení, ktoré nás posúva vpred, spája sa s prorockými víziami

Jofiel:„božia krása“, vnáša do života svetlo, poznatky, vedenie, prináša pokoj tam, kde nás pohltí neistota a strach. Uvoľňuje blokády. Pomáha pri skúškach

Metatron:bol prorok Enoch, ktorý svojím príkladným životom v cnosti a svätej službe vstúpil na nebesia. Zo všetkých archanjelov má najvyššie vibrácie. Lieči problémy s učím, s výchovou indigových a krištáľových detí

Michael: „ten, ktorý je ako Boh“,nás zbavuje strachu, pochybností, odstraňuje negativitu, ktorá nás oslabuje fyzicky, alebo psychicky. Jeho úlohou je priviesť ľudí na cestu svetla a pochopenia. Chráni a posilňuje našu auru pred negativitou z okolia. Michael pomáha pri čistení aury, miestností, keď sa cítime ohrození, pri prepracovanosti, pri vyčerpanosti, keď potrebujeme silu a ochranu zhora, keď sa cítime bezmocní

„Michael býva též označován za strážce karmy. Dokáže karmu rozpouštět, zbavovat člověka karmických pout.“

Rafael: „ten, ktorý lieči“, lieči choroby, pomáha liečiteľom. Rafael odstraňuje obmedzujúce názory, zatrpknutosť, lieči „zlomené srdce“, pocity opustenosti, prázdnoty

Uriel: „božie svetlo“, anjel múdrosti, zo všetkých anjelov je najviac spätý so zemou, s hmotou. Uriel dáva do súladu telo, ducha a dušu. Dodáva energiu k splneniu našich plánov. Uriel nám pomáha dosiahnuť úspech v práci, v obchode, posilňuje dôveru, radosť zo života. Učí nás, ako zvládnuť hmotný svet.

Ruší napětí mezi plánem a skutečným stavem, nastoluje mír mezi tím, co ve skutečnosti je a mezi vizemi či očekávaním lidí.“

Zadkiel: „božia spravodlivosť“, lieči duševné problémy, pamäť. Zadkiel je anjelom rastu, ktorý pomáha rozvíjať nejvyšší potenciál v človeku. Spolupracuje so svetom víl, prírodných duchov, aby sa rastliny, kamene a zvieratá vyvíjali do dokonalej formy.

Melchisedech:predstavoval kňaza a kráľa v dnešním Jeruzaleme. Spájal teda duchovné aj materiálne hodnoty. Melchisedech sa podieľa na plnená našich plánov v súlade s vyššou mocou. Melchisedech nás učí žiť duchovný život v každodennom živote. Poskytuje nám poznatky a ukazuje nám cesty, kterými môžeme tieto poznatky využiť. Pomáha rozvíjať lásku k matérii. Učí nás súladu so zemou a s hmotným telom. Spája našu dušu s telom a s duchom. Je veľmi nápomocný pre duchovných učiteľov.  Podporuje tvorivosť. Zlepšuje vzťah k otcovi.

Anjelský rok: anjeli priradení k znameniam: čo ich spája, čo je dobré posilniť

December, Január: Nadiel, anjelský vládca kozorožca: sebadôvera, praktickosť, odhodlanosť, odvaha

Január, Február: Cambiel, anjelský vládca vodnára: čestnosť, schopnosť vcítiť sa, ideály, rozpoznanie pravých cieľov

Február, Marec: Barakiel, anjelský vládca rýb: citlivosť, ohľaduplnosť, bystrosť, predstavivosť, inšpirácia

Marec, Apríl: Machidiel, anjelský vládca barana: sebadôvera, originalita, asertivita, pripravenosť, nadšenie

Apríl, Máj: Tual, anjelský vládca býka: pokoj, stabilita, trpezlivosť, istota, zodpovednosť, schopnosť

Máj, Jún: Ambriel, anjelský vládca blížencov: prispôsobivosť, inteligencia, lojálnosť, komunikácia

Jún, Júl: Muriel, anjelský vládca raka: pohľad do vlastného vnútra, odvaha hovoriť otvorene, ohľaduplnosť

Júl, August: Verchiel, anjelský vládca leva: odvaha, istota v rozhodovaní, vodcovské schopnosti

August, September: Hamaliel, anjelský vládca panny: zlepšenie vzťahov, dôkladnosť, zmysel pre detail, zásadovosť

September, Október: Zuriel, anjelský vládca váh: umenie prispôsobiť sa, harmónia a rovnováha mysle, tela a duše

Október, November: Barakiel, anjelský vládca škorpióna: rafinovanosť, ambície, schopnosť odhadnúť situáciu

November, December: Adnachiel, anjelský vládca strelca: realistický pohľad, sloboda, optimizmus

Anjelský výklad kariet (tarot)

Po zamiešaní kariet sa vytiahne 5 ľubovoľných kariet, ktoré položíme vedľa seba

Karta č.1 Michael: inteligencia, pohyb, ochrana: záležitosti našej mysle

Karta č. 2 Rafael: liečenie, tvorivosť, vášeň, inšpirácia: záležitosť ducha

Karta č. 3 Gabriel: láska, transformácia: záležitosť srdca

Karta č. 4 Uriel: stabilita, dedičstvo po predkoch, záležitosť fyzična, hmoty

Karta č. 5 Anjel strážny: jeho posolstvo pre nás

Použitá literatúra:

McGerr, A. Anjel na každý deň. 2009

Schneiderová, P., Pieroth, Gerhard. K. Andělé stojí pri nás. 2002

Virtue, D. Andělé. 2008

Wolf. Silver. R. Andělé, společníci v magii. 2002